Fundacja Polskiej Rady Biznesu

O Fundacji

Fundacja Polskiej Rady Biznesu podejmuje i wspiera działania na rzecz wzmacniania polskiej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga organizacjom pozarządowym, ale też instytucjom administracji publicznej, w ich działaniach na rzecz budowy silnej gospodarki oraz sprawnego, obywatelskiego państwa. Kształtuje także i rozwija świadomość społeczeństwa w zakresie poszanowania godności oraz promuje ideę społeczeństwa obywatelskiego. Wspiera i inicjuje takie działania w edukacji, kulturze, sztuce, mediach i życiu publicznym.

Fundacja powstała pod koniec 2021 roku na bazie Fundacji Global Dignity Poland, która propagowała idee godności oraz praw człowieka w duchu integracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego.

2022 rok był przede wszystkim czasem tworzenia nowych założeń, wyznaczania obszarów i określenia zakresu działalności. Od połowy roku Fundacja wsparła też pierwsze projekty.

Cele Fundacji

 • Działania na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki i promocji idei przedsiębiorczości;
 • Tworzenie przestrzeni dla współdziałania ludzi biznesu oraz ich udziału w debacie publicznej;
 • Wspieranie organizacji społecznych i instytucji administracji publicznej w działaniu na rzecz budowy silnej gospodarki i sprawnego państwa;
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • Kształtowanie i rozwój świadomości społeczeństwa w zakresie poszanowania godności jednostki ludzkiej;
 • Działania polegające na promowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego;
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • Działalności na rzecz dalszego pogłębiania procesu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Wspieranie oraz inicjowanie działań z zakresu sztuki, kultury i mediów dla upowszechniania praw i zasad godności ludzkiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

 • Tworzenie i organizowanie programów edukacyjnych i aktywizujących w zakresie wzmocnienia polskiej gospodarki i promocji idei przedsiębiorczości;
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki i promocji idei przedsiębiorczości narzędziami z obszarów kultury i sztuki, mediów, reklamy oraz nowoczesnych technologii;
 • Organizowanie przedsięwzięć w przestrzeni publicznej mających na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i promocji idei przedsiębiorczości, m.in. konferencji, szkoleń, kampanii społecznych, filmów, happeningów, konkursów;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i kulturalnej;
 • Współpracę z organizacjami partnerskimi;
 • Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, jak również organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą;
 • Współpracę z zagranicznymi instytucjami kultury i oświaty;
 • Promocję i organizację wolontariatu;
 • Przyznawanie grantów przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym, których działalność ma na celu m.in. wzmocnienie polskiej gospodarki i promocję przedsiębiorczości;
 • Przyznawanie stypendiów.

Wróć

en/pl


^