Antycovidowy apel Polskiej Rady Biznesu

Do rządu, pracodawców i wszystkich obywateli.

WIĘCEJ

Komunikat Rady Przedsiębiorczości

W sprawie propozycji rozszerzenia katalogu
podatników CIT o spółki komandytowe.

WIĘCEJ

Finał Nagrody PRB 2020

Znamy laureatów 9. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu!

WIĘCEJ

Kredyty dla firm według PRB

Prezes PRB Wojciech Kostrzewa apeluje o zwiększenie limitów i dostępności kredytów dla MŚP.

WIĘCEJ

programy

Promocja
przesiębiorczości
Stabilny rozwój kraju jest zależny od kondycji przedsiębiorstw. Celem programu jest wyzwolenie potencjału przedsiębiorczości, który tkwi w Polakach. W ramach programu współpracujemy z wiodącymi ośrodkami akademickimi i badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi tak, by skutecznie kształtować przyjazne otoczenie dla inicjatyw gospodarczych i wspierać edukację ekonomiczną Polaków.
Rozmowy
o państwie
Spotkania i debaty z przedstawicielami świata kultury i sztuki, polityki i biznesu są próbą wypracowania rekomendacji dla stabilnego wzrostu gospodarczego i swobodnego rozwoju prowadzącego w warunkach wolności i demokracji do dobrobytu.

o nas

Polska Rada Biznesu to organizacja zrzeszająca właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce. Członkowie PRB reprezentują większość sektorów gospodarki. W 2017 r. organizacja obchodziła swoje 25-lecie.

Polska Rada Biznesu:

 • działa na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki i promocji idei przedsiębiorczości
 • tworzy przestrzeń dla współdziałania ludzi biznesu oraz ich udziału w debacie publicznej
 • jest partnerem organizacji społecznych i instytucji administracji publicznej w działaniu na rzecz budowy silnej gospodarki i sprawnego państwa

Kluczowe postulaty Polskiej Rady Biznesu:

 • Pełne przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego
 • Sprawne państwo, które wspiera rozwój przedsiębiorczości
 • Przejrzysty proces stanowienia prawa oparty o rzetelną ocenę skutków gospodarczych
 • Gwarancje wolności gospodarczej i prawa własności
 • Długookresowy, zrównoważony wzrost polskiej gospodarki
 • Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
 • Prostsze podatki stymulujące rozwój, innowacje oraz inwestycje

Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, zwoływane co najmniej raz w roku, które:

 • zmienia Statut Stowarzyszenia
 • ustala główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
 • powołuje i odwołuje Prezesa i Wiceprezesów Zarządu
 • powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 • udziela absolutorium członkom wybieralnych władz
 • określa wysokość składek członkowskich
 • rozpatruje odwołania od decyzji innych władz w sprawach członkowskich

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd tworzą Prezes i od 2 do 6 Wiceprezesów. Zarząd:

 • jest upoważniony do ogłaszania stanowiska Stowarzyszenia oraz prezentowania jego opinii
 • opiniuje kandydatów na członków Stowarzyszenia oraz dokonuje skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych w Statucie
 • przygotowuje projekt uchwał rezolucji
 • zarządza pracą Biura Administracyjnego Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, bada działalność finansową Stowarzyszenia i składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozpatruje wnioski dotyczące spraw Stowarzyszenia i jego członków.

Zarząd

WOJCIECH KOSTRZEWA
Prezes Zarządu
Menedżer i przedsiębiorca, obecnie CEO Billon Group, właściciel i przewodniczący rad nadzorczych Wydawnictwa Pascal oraz Poland Investments, butikowej firmy doradczej M&A, a także współzałożyciel i chairman Quedex Bitcoin Derivatives Exchange.

Wojciech Kostrzewa jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu w Kilonii w Niemczech. W latach 1984–1991 był asystentem na Uniwersytecie Christiana Albrechta, a następnie pracownikiem naukowym Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii. W okresie 1989–1991 pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów, prof. Leszka Balcerowicza. W latach 1990-1995 był prezesem Polskiego Banku Rozwoju S.A. W latach 1996–1998 był wiceprezesem zarządu BRE Banku S.A. (obecny mBank), a następnie, od 1998 r. do listopada 2004 r. – prezesem zarządu. W latach 2002–2004 pełnił funkcję członka zarządu regionalnego Commerzbanku AG. Odpowiadał za całość operacji Commerzbanku na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1999 r. był związany z Grupą ITI jako członek rady dyrektorów, a w latach 2005–2018 pełnił funkcję jej prezesa i dyrektora generalnego. W latach 2005–2017 był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej TVN. W czerwcu 2012 r. został powołany do rady nadzorczej szwajcarskiej Grupy Stadler Rail, wiodącego europejskiego producenta pojazdów szynowych. W 2017 r. został członkiem rady nadzorczej spółek ubezpieczeniowych Ergo Hestia.

W okresie 2004–2007 był Prezesem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. W latach 2007–2020 był wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan, w 2020 r. został członkiem jej Rady Głównej. Wieloletni aktywny uczestnik World Economic Forum. Od 1995 r. członek Polskiej Rady Biznesu, w latach 2015–2019 wiceprezes stowarzyszenia.
DR N. MED. MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Wiceprezes zarządu
Dyrektor Generalna firmy Adamed. Doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz The Stockholm School of Economics Executive Educations. Posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Karierę zawodową rozpoczęła w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Z Adamedem związana od początku istnienia firmy. Jako Dyrektor Medyczny była odpowiedzialna m.in. za utworzenie działu badawczo-rozwojowego oraz zainicjowanie badań nad nowymi lekami. Brała również udział w tworzeniu jednego z pierwszych w Polsce konsorcjów naukowo-przemysłowych. Od 2006 roku nieprzerwanie zarządza firmą Adamed. W 2010 r. z sukcesem przeprowadziła akwizycję Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. oraz spółki Agropharm, co w efekcie doprowadziło do utworzenia Grupy Adamed. Małgorzata Adamkiewicz jest Członkiem Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego. Swoje osiągnięcia w dziedzinie medycyny prezentowała na konferencjach w Polsce oraz na międzynarodowych zjazdach endokrynologicznych. Z jej inicjatywy powstało jedno z najnowocześniejszych w Polsce centrów konferencyjno-szkoleniowych – Narvil pod Warszawą. Członek Business Centre Club, Kapituły Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Konwentu Politechniki Warszawskiej na lata 2016–2020. Jest promotorką polskiej przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki poprzez innowacje – w ciągu ostatnich kilkunastu lat Adamed przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową 1 mld zł. Małgorzata Adamkiewicz jest również Prezesem Fundacji Adamed powołanej w celu wspierania działalności naukowej i oświatowej w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych, a także z zakresu B+R. Jednym z kluczowych zadań Fundacji jest rozwój utalentowanej młodzieży uczestniczącej w programie naukowo-edukacyjnym ADAMED SmartUP. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
ZBIGNIEW JAKUBAS
Wiceprezes zarządu
Przedsiębiorca, biznesmen i inwestor. Z fiskusem rozlicza się w Polsce. Spółki przez niego kontrolowane zatrudniają około 12 tysięcy osób. Rocznie odprowadzają około 100 mln zł podatków. Angażuje się w inicjatywy mające na celu wzmocnienie potencjału polskiej gospodarki i ułatwiające polskim przedsiębiorcom ekspansję zagraniczną. Twórca Grupy Kapitałowej, która grupuje rodzime spółki.

Jedną z najważniejszych inwestycji Zbigniewa Jakubasa jest Mennica Polska SA zajmująca się produkcją monet obiegowych i kolekcjonerskich na potrzeby polskiego i zagranicznych rynków. Mennica jest ponadto liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Obecnie w skład portfela inwestycyjnego biznesmena wchodzą m.in. spółki z branży kolejowej (Newag), deweloperskiej (Wartico Invest), budowlanej (Energopol Warszawa oraz Centrum Nowoczesnych Technologii), hotelowej, tekstylnej, a nawet filmowej.

Zbigniew Jakubas działalność gospodarczą w Polsce rozpoczął ponad 40 lat temu w 1978 roku, a pierwszą firmę produkcyjną, zajmującą się produkcją odzieży, założył już w 1983 roku. W przeszłości był właścicielem spółek zajmujących się m.in. montażem komputerów, produkcją wody mineralnej, wydawaniem prasy. Z sukcesem przejmował i rozwijał wiele firm wymagających restrukturyzacji.
TERESA MOKRYSZ
Wiceprezes Zarządu
Ekonomistka, przedsiębiorca. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w międzynarodową Grupę Mokate, z kilkunastoma przedsiębiorstwami w Europie i Azji. Wykreowała markę „MOKATE”, która jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiego biznesu na świecie. Dzięki wieloletniemu inwestowaniu wprowadziła Mokate do czołówki polskich producentów żywności, koncentrując się na kawach, herbatach, komplementarnych wyrobach cukierniczych oraz na półproduktach dla przemysłu spożywczego. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Ustroniu i Żorach, rozbudowała i zmodernizowała zakład Mokate w Czechach. Ustanowiła priorytet dla jakości i innowacji, konsekwentnie realizuje strategię proeksportową, zapewniając rosnący udział produktów z portfolio Mokate na rynkach wszystkich kontynentów.

Teresa Mokrysz podtrzymuje tradycyjne wartości firmy rodzinnej, opartej na bazie wyłącznie polskiego kapitału. Obecnie swoim głosem doradczym aktywnie wspiera działalność biznesową dzieci – Adama (prezesa Grupy Mokate) i Sylwii (prokurent w Zarządzie), które jako czwarte pokolenie rodziny Mokryszów zarządzają Grupą Mokate. Znajduje uznanie w kraju i za granicą. Została wyróżniona m.in. tytułem „Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata”, przyznawanym przez Międzynarodową Fundację Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles. Otrzymała szereg prestiżowych odznaczeń i nagród, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP.

Czynnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Interesuje się praktyką i teorią zarządzania oraz ekonomii. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej, publikuje i wypowiada się na tematy związane z Jej zainteresowaniami. Zajmuje również poczesne miejsce w krajowych i zagranicznych monografiach z dziedziny biznesu. Od wielu lat jest członkiem Polskiej Rady Biznesu. Patronuje wielu przedsięwzięciom ze sfery kultury i nauki, wspomaga materialnie funkcjonowanie placówek służby zdrowia, domów opieki, szkół.

Mieszka wraz z rodziną w Ustroniu. Czuje się mocno związana z regionem i Beskidem Śląskim, które promuje i wspiera, jako swoją „małą ojczyznę”, wyjątkowo urokliwą i zasłużoną dla Polski.
JACEK OLECHOWSKI
Wiceprezes zarządu
Przedsiębiorca branży technologii i mediów. Jacek Olechowski działa na rynku technologii i mediów od 1996 roku. Jest kontrolującym akcjonariuszem i prezesem MEDIACAP SA – notowanej na GPW spółki pracującej dla ponad 300 klientów w Polsce, oraz właścicielem spółek zależnych: IQS, Scholz and Friends Warszawa, TalentMedia, Opinie.pl, Plastream, EMLab czy The Digitals. W przeszłości Olechowski współtworzył szereg firm, m.in. rankomat.pl (największa polska porównywarka ubezpieczeń) i Group One (wiodąca grupa marketingowa). Należąca do niego Posella Limited jest inwestorem na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Jacek Olechowski jest prezesem stowarzyszenia IAA Polska. W 2005 r. dołączył do grona Young Global Leaders przy WEF. Jest członkiem światowego zarządu Global Dignity – organizacji pro-bono założonej przez JE Haakona Księcia Koronnego Norwegii. Od 2017 r. jest wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Olechowski, rocznik ‘77, jest magistrem Finansów i Bankowości SGH, absolwentem programu “Global Leadership and Public Policy for the 21st Century” Kennedy School of Government (Harvard University) oraz Georgetown Leadership Seminar 2010. Jest żonaty i ma dwóch synów.
MARIAN OWERKO
Wiceprezes zarządu
Współzałożyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland S.A., właściciel takich marek jak Bakalland, Delecta i Ba!. Poprzez Fundusz UNO Capital inwestor w branżach: FMCG, medycyna, branża budowlana, nowe technologie. Urodził się w 1970 roku, absolwent SGH wydziału Handlu Zagranicznego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przedsiębiorczości w naszym kraju.

Od 2009 roku Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu.
MAREK ŻOŁĘDZIOWSKI
Wiceprezes zarządu
Przedsiębiorca działający w branży komunikacji marketingowej i e-commerce, prywatny inwestor. Z wykształcenia ekonomista, ukończył również podyplomowe studia z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa UW. W wieku 27 lat został prezesem i CEO Saatchi & Saatchi Poland – najmłodszym szefem w światowych strukturach tej sieci. W latach 2006–2008 był członkiem zarządu Europe Middle East & Africa Saatchi & Saatchi. W 2008 roku magazyn Brief przyznał mu tytuł Człowieka Reklamy Roku. W 2010 roku został zwycięzcą prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowy Biznes, organizowanej przez Ernst & Young. W 2013 roku wraz z Jakubem Potrzebowskim i Maciejem Hutyrą założył Group One, największą niezależną grupę komunikacji marketingowej w Polsce. W 2016 roku strategicznym, mniejszościowym akcjonariuszem Group One została grupa Serviceplan - największa grupa komunikacji marketingowej w Niemczech, jednocześnie największa niezależna sieć w Europie, z biurami w Nowym Jorku, Pekinie, Szanghaju, Seulu, Mumbaju i Dubaju. Group One zatrudnia ponad 350 osób. W skład grupy wchodzi osiem spółek, między innymi Value Media – Dom Mediowy Roku 2017 i Gong – Agencja Digitalowa Roku 2018.

Komisja rewizyjna

Paweł Rymarz
Członek komisji rewizyjnej
Radca Prawny i partner zarządzający kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. Cieszy się renomą wybitnego specjalisty w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Doradzał przy największych akwizycjach i prywatyzacjach w Polsce, wielu krajowych i międzynarodowych publicznych ofertach papierów wartościowych oraz przy transakcjach niepublicznych inwestycji kapitałowych, również przy restrukturyzacjach szeregu najważniejszych polskich grup kapitałowych. Paweł Rymarz jest też arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
MARCIN RYWIN
Członek komisji rewizyjnej
Założyciel i Partner Zarządzający Funduszu Solter Capital. Fundusz zajmuje się inwestowaniem w perspektywiczne gałęzie gospodarki. Strategią Solter Capital jest przejmowanie lub tworzenie przedsiębiorstw działających w rozwojowych branżach, również wymagających głębokiej restrukturyzacji i dofinansowania. Fundusz koncentruje się na przedsięwzięciach na rynku nieruchomości, FMCG, wyposażenia wnętrz oraz usług finansowych. Obecnie Solter Capital ma pod swoją kontrolą ponad 100 mln EUR w aktywach. Członek Rad Nadzorczych wielu spółek, m.in. Bakalland S.A i Wiko S.A.
MICHAŁ SZRAMOWSKI
Członek komisji rewizyjnej
Pomysłodawca, współzałożyciel i Partner Zarządzający w grupie kapitałowej Universal Properties, działającej na rynku nieruchomości komercyjnych w całej Polsce od ponad 16 lat. Michał Szramowski jest również właścicielem i Prezesem Zarządu kancelarii inwestycyjnej MS Investments, która na zasadach private equity inwestuje bezpośrednio w udziały spółek, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku kapitałowym. MS Investments jest akcjonariuszem m.in. notowanej na GPW spółki OEX S.A., działającej w sektorze outsourcingu, obsługi procesów sprzedaży oraz usług dla e-commerce. Od 2016 Michał Szramowski zasiada w Radzie Nadzorczej spółki. W latach 1999–2008, pełnił wysokie funkcje menedżerskie w międzynarodowych firmach, m.in.: niemieckim koncernie Metro AG oraz holenderskiej grupie kapitałowej European Construction Consortium (ECC). Od połowy lat dziewięćdziesiątych pozostaje aktywnie zaangażowany w projekty inwestycyjne i deweloperskie na polu komercjalizacji, marketingu oraz finansów. Michał Szramowski jest absolwentem Wydziału Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Sąd koleżeński

ROBERT BŁASZCZAK
Sąd koleżeński
Notariusz, wspólnik w kancelarii notarialnej w Warszawie działającej nieprzerwanie od 1990 roku. Robert Błaszczak jest również członkiem Komisji Ligi przy Ekstraklasie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Legii Warszawa, Sekcji Koszykówki S.A. Działa także w samorządzie notarialnym. Od początku swojej działalności jako asesor, a następnie jako notariusz uczestniczył w przemianach własnościowych w kraju, obsługując Ministerstwo Skarbu Państwa przy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i banków. Dokonywał czynności notarialnych niezbędnych do wprowadzania spółek do publicznego obrotu, prowadząc obsługę gmin i dzielnic warszawskich przy czynnościach pokomunalizacyjnych. Ukończył Wydział Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
TOMASZ GUTKOWSKI
SĄD KOLEŻEŃSKI
Przedsiębiorca, właściciel i udziałowiec spółek Duka Polska, HOUSE and more, Ogniochron, Zoo Factory, DLH Polska i Hefra. Od początku działalności biznesowej ukierunkowany na eksplorację nisz rynkowych i poszukiwanie nowych kierunków rozwoju, zgodnie z trendami gospodarczymi. Był aktywny m.in. w obszarach wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD oraz pokrewnych. Obecnie, dzięki właściwym decyzjom biznesowym, zaufanej kadrze menedżerskiej oraz zdywersyfikowaniu działalności, aktywnie współtworzy pozytywny wizerunek polskiego biznesu na rynkach europejskich.
MAREK JANKOWSKI
Sąd koleżeński
Dr Małgorzata Durska
Dyrektor Generalna
m.durska@prb.pl
Socjolożka i ekonomistka. Stypendystka programów Fulbrighta (Indiana University i New York University), Erasmus Sigma i Departamentu Stanu USA. Wykładowczyni akademicka (w tym programów Executive MBA) i konsultantka w dziedzinie komunikacji i kultury biznesu z 3-letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora kreatywnego w międzynarodowej firmie reklamowej. Wieloletnia wicedyrektorka Instytutu Ameryk i Europy oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka polsko-amerykańskiego programu przedsiębiorczości, współzałożycielka i pierwsza dyrektorka stowarzyszenia Polish Professional Women’s Network. Tłumaczka książek z kultury biznesu. Prywatnie: mama dwójki dorosłych dzieci, podróżniczka, blogerka, rowerzystka, wegetarianka i maniaczka dobrego kina.
Janusz Jankowiak
Główny Ekonomista
j.jankowiak@prb.pl
Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), dwukrotny laureat konkursu NBP i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego roku. Pełni funkcję głównego ekonomisty Polskiej Rady Biznesu. Stypendysta Komisji Europejskiej (Bruksela, Lizbona), współzałożyciel i członek pierwszego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI. Zasiadał w radach nadzorczych MAK Investment i TFI Legg Mason. Pracował w Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Od roku 2000 w sektorze komercyjnym na stanowiskach głównego ekonomisty – początkowo w Westdeutsche Landesbank, a w latach 2001-2006 w BRE Banku. Doradzał społecznie wicepremierowi-ministrowi gospodarki Jerzemu Hausnerowi. Do czasu rezygnacji, jesienią 2008 roku, wchodził w skład Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, sprawując tę funkcję społecznie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jan Burzyński
Główny Specjalista ds. Komunikacji
j.burzynski@prb.pl
Absolwent Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim; autor, redaktor i tłumacz kilkuset publikacji naukowych i popularyzatorskich w języku polskim i angielskim; w przeszłości specjalista ds. komunikacji przy biurze Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego; Managing Editor w polsko-amerykańskim magazynie naukowym „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”; współtwórca Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego; dramaturg teatralny, wystawiał m.in. na deskach Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie, Teatru Polskiego w Poznaniu i Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Laura Czerniewska
Koordynatorka Biura
l.czerniewska@prb.pl
Absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Erasmus, z zamiłowania podróżniczka.

W czasie wolnym uczy się gry na fortepianie i teorii muzyki w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy, uprawia sporty (najchętniej wodne), zanurza się w świat filmowy. W przeszłości Członek Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Sportowego „DeSki”, z którym związana była od dziecka – na początku jako uczestniczka obozów narciarskich, poprzez wieloletnią karierę jako instruktorka narciarstwa aż do pozycji Członka w Zarządzie Stowarzyszenia. Równolegle przez kilka lat pracowała jako asystentka pośrednika handlowego dla amerykańskiej firmy Crate&Barrel.
Katarzyna Dubno
Pełnomocniczka Zarządu PRB ds. Promocji Przedsiębiorczości
katarzyna.dubno@adamed.com.pl
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów we Francuskim Instytucie Zarządzania. Aktualnie Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w firmie Adamed – wiodącej polskiej firmie farmaceutyczno-biotechnologicznej. Członek Zarządu Fundacji Adamed, której flagowym programem jest Adamed SmartUP – program dla młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. Członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Od 2015 r. związana z Polską Radą Biznesu, w której odpowiada za program promowania przedsiębiorczości. Prywatnie pasjonatka nurkowania i dumna posiadaczka tytułu Divemaster PADI.
Lidia Kołucka-Żuk
Kordynatorka Kampanii #dopiero15lat
l.kolucka@prb.pl
Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę studencką odbyła w Hunton&Williams, renomowanej kancelarii prawnej w Polsce. W Fundacji Forda, odpowiadała za programy grantowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie związała się z Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie CEE Trust i nadzorowanie jego działalności prawnej i finansowej, oraz za planowanie, implementację i monitoring Programów CEE Trust w Polsce, Czechach, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. W latach 2008-2012 pełniła funkcję doradcy strategicznego Premiera RP w sprawach związanych z administracją publiczną, relacjami państwo-obywatel, dialogiem społecznym, big data i agendą cyfrową. Jest współautorką raportów: Polska 2030 i Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Członkini Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 1. kadencji. Zasiada także w radach Fundacji Nowoczesna Polska oraz Fundacji Panoptykon. W 2013 r. wybrana do grona Yale World Fellows. Od maja 2014 r. pełni funkcję Pełnomocniczki Zarządu firmy Pelion S.A.. Z Polską Radą Biznesu związana od 2015 roku.
1992
1993
1995
1999
2004
2008
2012
2015
2017

Powstanie Polskiej Rady Biznesu

W Warszawie odbyło się spotkanie, na którym podjęto decyzję o powołaniu Polskiej Rady Biznesu, a miesiąc później – posiedzenie założycielskie. Impulsem do powstania PRB było przekonanie, że polski biznes w nowych warunkach wolnorynkowej i demokratycznej Polski potrzebuje silnej i wiarygodnej reprezentacji.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Biznesu

Podczas I Walnego Zgromadzenia Polskiej Rady Biznesu opublikowane zostały pierwsze dokumenty sygnowane przez Radę: „Memoriał Polskiej Rady Biznesu – Warunki nowego ładu gospodarczego” oraz „Memorandum w sprawie wsi i gospodarki żywnościowej”.

Porozumienie dla gospodarki

Polska Rada Biznesu, Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Business Centre Club podpisały „Porozumienie dla gospodarki”.

Powołanie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

Członkowie Polskiej Rady Biznesu uznając konieczność właściwej reprezentacji pracodawców prywatnych powołali do życia nową organizację – Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych. W tym samym roku Biuro i Klub Polskiej Rady Biznesu przeniosły się do swojej obecnej siedziby w Pałacu Sobańskich w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

Pierwsza edycja Programu Kariera

Polska Rada Biznesu zainicjowała Program Kariera, prestiżowy program płatnych staży w firmach członków PRB skierowany do studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni w Polsce.

Połączenie z Radą Menedżerów i Przedsiębiorców

Polska Rada Biznesu połączyła się ze stowarzyszeniem Rada Menedżerów i Przedsiębiorców.

Ustanowienie Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

Po raz pierwszy wręczona została Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategoriach „Sukces”, „Wizja i innowacje” oraz „Działalność społeczna”.

PRB stawia na rozwój przedsiębiorczości

Sformułowany został najważniejszy element misji Polskiej Rady Biznesu: „wzrost gospodarczy poprzez rozwój przedsiębiorczości”. Uruchomiono również nowe programy: Rozmowy o Państwie, Dobre Prawo i Promocja Przedsiębiorczości.

PRB 25

Polska Rada Biznesu obchodzi 25-lecie swojego istnienia.

aktualności

raporty Polskiej Rady Biznesu

en/pl


^